Prawidłowe projektowanie balkonów

Balkony i loggie w budownictwie wielorodzinnym stanowią ważny element architektoniczny. Znacznie zwiększają one standard i wartość rynkową mieszkań. Nieodpowiednio zaprojektowane mogą jednak odpowiadać nawet za 30% strat ciepła z budynków. Podpowiadamy jak ograniczyć wpływ mostków termicznych w obrębie wystających części budynków.

Balkony narażone są silnie na działanie czynników zewnętrznych, co powoduje, że mają one bardzo duży wpływ na właściwości termoizolacyjne całego obiektu. Kluczowym zadaniem jest odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie  izolacji termicznej. Znaczącą rolę ma tu również sposób ułożenia pozostałych warstw wykończeniowych balkonu.  W przypadku gdy na etapie projektu lub budowy wykorzystano niewłaściwe rozwiązania, usterki pojawiają się już na samym początku eksploatacji budynku. Wówczas konieczne są kosztowne i uciążliwe dla mieszkańców naprawy.

Uszkodzenia balkonów izolowanych styropianem

Wystające elementy budynków to punkty, w których najczęściej występują mostki termiczne. Przez balkony i loggie może bezpowrotnie uciec nawet  30% ciepła. Natomiast ściany mogą powodować straty energii rzędu 25%. Powoduje to wyższe koszty utrzymania obiektu – mówi Michał Krzyżaniak, Manager Projektów Schöck. Obecny stan balkonów i loggi, rówież w nowooddanych obiektach, dowodzi, że elemety te wymagają odpowiedniego podejścia zarówno przy projektowaniu, jak i wykonawstwie. Uszkodzenia materiału wykończeniowego, odpadające płytki czy korozja biologiczna to częste zjawiska nawet w nowym budownictwie.

Co powoduje usterki?

Tradycyjne balkony charakteryzują się znaczną liczbą warstw, które stanowią nie tylko wykończenie, ale również decydują o termo- i hydroizolacji. Pociąga to za sobą wysokie koszty wykonania, znaczne nakłady czasu i pracy oraz konieczność stosowania rygorów technologicznych.  W praktyce oznacza to bardzo dużą awaryjność. Balkony wykonane w technologii tradycyjnej stanowią przedłużenie płyty stropowej poza zewnętrzne ściany budynku. Taka konstrukcja powoduje przerwanie ciągłości izolacji termicznej ściany zewnętrznej, a tym samym powstanie liniowego mostka termicznego. Co więcej, znaczna powierzchnia płyty balkonowej w połączeniu z żelbetem prowadzi do powstania efektu radiatora. W tym przypadku bardzo często stosuje się ocieplenie płyty balkonowej dookoła.

Dolna powierzchnia płyty żelbetowej izolowana jest w systemie ociepleniowym. W górnej części warstwę hydroizolacyjną np.: papę termozgrzewalną, pokrywa się  warstwą izolacji termicznej o grubości ok. 5cm, tak aby wraz z jastrychem cementowym i pozostałymi warstwami nie przekroczyć wysokości progu drzwi balkonowych.

Układ warstw w balkonie izolowanym dookoła

Takie ułożenie warstw wykończeniowych powoduje znaczne straty ciepła i niższy poziom temperatur na powierzchni wewnętrznej ścian i sufitu (10,9 oC), w porównaniu do temepratury na powierzchni ściany nie objętej mostkiem cieplnyn (17 oC).  Wysokie prawdopodobieństwo uszkodzenia warstw wykończeniowych podczas eksploatacji i wpływ mostka cieplnego sprawiają, że w większości przypadków praktycznie nie da się uniknąć zawilgocenia płyt balkonowych izolowanych tą metodą.

Balkon bez mostków termicznych – to możliwe

Odpowiednie rozwiązanie izolacji termicznej, przeciwwodnej i pozostałych warstw wykończeniowych balkonu warto zaplanować na etapie projektu. Połączenie płyty balkonowej za pomocą Schöck Isokorb® pozwala na eliminację mostków termicznych i jednoczesne skrócenie czasu budowy.

Łącznik termoizolacyjny Schöck Isokorb® montowany jest w warstwie pionowej izolacji termicznej ściany, dzięki czemu stanowi jej naturalną kontynuację, minimalizując jednocześnie powierzchnię ucieczki ciepła. Element ten przenosi obciążenia z płyty balkonowej jednocześnie oddzielając termicznie zimne elementy konstrukcji od ciepłych. Balkony, loggie, balustrady, attyki oraz belki połączone z budynkiem za pomocą Schöck Isokorb® mogą być wykończone w dowolny sposób lub pozostawnione jako beton architektoniczny. Ograniczona liczba warstw wykończeniowych minimalizuje ryzyko błędu, zmniejsza koszty budowy i co ważne zapewnia odporność balkonu na czynniki zewnętrzne.

Układ warstw w balkonie z Schöck Isokorb®

Wysokie parametry termoizolacyjne Schöck Isokorb® znalazły potwierdzenie w badaniach Zakładu Fizyki Cieplnej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Porównano również poziom izolacyjności termicznej dla balkonu izolowanego od góry i od dołu – z mostkiem termicznym. W obliczeniach wzięto pod uwagę m.in. straty ciepła przez węzeł ściana-balkon L [W/K], wartości współczynnika ψ; współczynnik λeq, minimalna temperatura na powierzchni wewnętrznej θsi oraz wartość współczynnika temperaturowego fRsi,min – mówi Michał Krzyżaniak z Schöck.

Kluczowe było tu porównanie wartości współczynnika Ψ, gdyż obowiązująca w naszym kraju klasyfikacja wpływu mostków cieplnych opiera się na ocenie tego właśnie współczynnika.

Instytut Techniki Budowlanej opracował 4 klasy wpływu mostków cieplnych:

  • klasa C1 Ψ < 0,10 – wpływ pomijalny,
  • klasa C2 0,10 ≤ Ψ < 0,25 – mały wpływ,
  • klasa C3  0,25 ≤ Ψ < 0,5  – duży wpływ,
  • klasa C4  Ψ ≥ 0,5  – bardzo duży wpływ

Połączenie płyty balkonowej za pomocą Schöck Isokorb® typ K o grubości 8cm, Raport ITB o Nr.:1808/11/Z00NF/04 ocenia na poziomie klasy C2. Łącznik balkonowy typu K50 chcarkteryzuje się wartością  liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ=0,15 [W/m*K]. Łącznik termoizolacyjny Schöck Isokorb® typu KXT o grubości 12 cm, natomiast spełnia wymagania dla klasy C1 a łącznik balkonowy typ KXT 50 uzyskuje wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ=0,09 [W/m*K].  Łącznik Schöck Isokorb® typu KXT o grubości 12 cm uzyskał certyfikat Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt dla produktów spełniających bardzo surowe kryteria dotyczące izolacyjności.

Dla porównania tradycyjne rozwiązanie dla balkonu wspornikowego o wysięgu 1,50m oceniono na poziomie klasy C3 – duży wpływ mostka termicznego. Balkony o dłuższym wysięgu, czyli większej powierzchni chłodzenia osiągają wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła na poziomie znacznie wyższym, niż Ψ=0,5 [W/m*K]. Balkony tego typu zaliczane są do klasy C4 – bardzo duży wpływ mostka termicznego, a przy wartości parametru fRsi,min często poniżej wymaganej 0,72 nie spełniają one obowiązujących Polskich Norm i Warunków Technicznych.

Łącznik Schöck Isokorb® jest wyposażony w:

  • Nowy materiał izolacyjny – Neopor – materiał ten uzyskano przez dodanie do spienionego polistyrenu (EPS) grafitu. Przewodność cieplna 0,031 W/(m•K). Neopor w porównaniu z tradycyjnym EPS lepiej absorbuje i odbija promieniowanie cieplne. W ten sposób materiał zapewnia bardziej efektywną izolację  cieplną
  • Opatentowany moduł HTE składa się on ze wzmocnionego włóknami stalowymi betonu o ultra wysokiej wytrzymałości (Ultra High Performance Con-crete, UHPC) oraz nowego wypełniacza Kronolith. W nowym module zredukowano przewodność cieplną o 50% w porównaniu z dotychczasowym modułem HTE stosowanym w innych łącznikach Schöck Isokorb®. Takie rozwiązanie zapewnia optymalne połączenie przenoszenia sił przekrojowych oraz izolacji termicznej
  • Wysokiej jakości stal szlachetna o podwyższonej wytrzymałości, z której wykonano pręty. System prętów łączy się  na zakład ze zbrojeniem płyt balkonowych i stropowych. Użycie wysokiej jakości stali nierdzewnej pozwoliło zmniejszyć średnicę prętów zachowując przy tym niezmienioną nośność, a tym samym zmniejszyć powierzchnię przekroju i przewodnictwo cieplne łącznika

Leave a Reply